nginx-http-metric-module
114 次浏览
更新于 2020-10-01 08:42
插件作者:
插件地址:
授权协议:Eclipse Public License
源码地址:
版本信息:
提交者:皮皮鲁
更新日志:
 • 内容介绍
 • 更新日志

模块用途:

Nginx 监控指标模块。

模块配置使用:

================= example ==================
> curl http://yourip/metric_status

{"1xx":0,"2xx":21715,"3xx":48,"4xx":94,"5xx":2,"total":21859,"avg_time":0.036,"min_time":0.001,"max_time":10.484}


================= nginx.conf ===============

metric_zone size=10M min_time=10ms max_time=10s;
metric on;

server {
  listen 80;

  location / {
    root html;
  }

  location /metric_status {
	metric_status on;
    metric off;
  }

  location /metric_reset {
	metric_reset on;
    metric off;
  }
}

作者联系方式:

          hongzhidao@gmail.com

项目源码连接:

      https://github.com/hongzhidao/nginx-http-metric-module

项目版权类型:

   Apache License 2.0


发表评论

暂无内容哦~

提交者

皮皮鲁

暂无个人介绍

 • 11

  文章

 • 16

  关注

 • 8

  粉丝

版权所有©F5 Networks,Inc.保留所有权利。京ICP备16013763号-5